GoDialog-strategi

Erfaringer viser, at det er rigtig vanskeligt at gennemføre strategier i store organisationer. Der bruges betydelige ressourcer på at kommunikere strategierne, men mange medarbejderne tager ikke ejerskab til strategierne og arbejder ikke aktivt for at nå målene. 

Brug MUS, LUS og PULS til implementere jeres strategi
GoDialog-strategi inddrager medarbejdere i arbejdet med at implementere en organisations strategi og giver ledelsen løbende information om indsatserne og deres virkning. 

GoDialog-strategi understøtter fleksibel MUS, LUS og PULS, hvor både leder og medarbejder kan starte dialogen og hvor der sker en løbende opfølgning med 1:1 dialoger. I alle dialogerne

 • drøfter leder og medarbejder, hvilke indsatser der skal gøres lokalt for at nå strategiens forskellige mål

 • indgås der aftaler både om medarbejderens indsats for at nå strategiens mål og om medarbejderens udvikling

 • sker der en løbende vurdering af om gennemførte aftaler har haft hhv. meget stor, stor, nogen, lille eller ingen virkning

 • får ledelsen et strategiregnskab med information om, hvorvidt der er behov for korrigere indsatser og/eller mål.

Mål og resultatstyring
GoDialog-strategi gør det muligt at knytte de aftaler, der indgås til hele styringskæden i en organisation, det vil sige både til organisationens overordnede mål og til de enkelte enheders mål.

GoDialog er et godt redskab til private virksomheder, som fastlægger mål for organisationens forskellige enheder og til offentlige institutioner, som anvender resultatkontrakter.

Værdifuld ledelsesinformation
GoDialog-strategi giver ledelsen viden om, hvor rodfæstet organisationens strategi er i de forskellige enheder, og hvilke aftaler der har haft størst effekt for implementeringen af de forskellige mål. Et strategiregnskab giver således overblik over:

 • det strategiske fokus - andelen af aftaler i de forskellige enheder, der understøtter et mål

 • den strategiske prioritering - antal aftaler fordelt på mål

 • effekten af gennemførte aftaler knyttet til de enkelte m

HR til strategiimplementering

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2019.

 

Oprettelse

Fra 15.000 kr.
 

Licens

245 kr.
pr. bruger om året. *

 


* Der ydes mængderabat ved mange brugere.

 

blå linje.png

Viden til inspiration

I kølvandet på den økonomiske krise har Dansk Industri, Produktivitetskommissionen, OAOFTFAkademikerneDanske Regioner, KL og regeringen stillet skarpt på, hvordan private virksomheder og offentlige institutioner kan øge produktiviteten. 

Produktivitet i offentlige institutioner
I Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor fremgår blandt andet, at det er muligt at øge produktiviteten ved:

 • at bygge bro mellem overordnede mål og operationelle drift- og udviklingsaktiviteter…

 • at medarbejdernes viden, faglige ekspertise og personlige kompetencer inddrages i organisationens effektiviserings- og innovationsarbejde…

 • at opkvalificering af de offentligt ansatte fortsætter, men i højere grad målrettes og anvendes strategisk på den enkelte arbejdsplads...

Processen i GoDialog er udviklet til at understøtte Produktivitetskommissionens anbefalinger.

Modernisering og fornyelse
Regeringen har aftalt syv principper for modernisering og fornyelse af den offentlige sektor med OAOFTFAkademikerneDanske Regioner og KL. Læs  beskrivelse af de 7 principper og læs hvordan principperne kan understøtte videreudviklingen af den offentlige sektor i rapporten Fælles Velfærd (april 2015).

Læring, vi har taget til os, da vi udviklede GoDialog-strategi
Udviklingen af GoDialog-strategi tager direkte afsæt i Produktivitetskommisisonens anbefalinger om at bygge bro mellem overordnede mål og daglig drift, om at inddrage medarbejdernes viden og kompetencer og om i højere grad at målrette medarbejdernes udvikling til organisationens strategi. GoDialog-strategi understøtter samtidig fem af de syv principper for modernisering og fornyelse af den offentlige sektor nemlig: 

 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater

 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen

 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar

 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation

 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker

Gå på opdagelse i de andre GoDialog løsninger