GoDialog-strategi

Erfaringer viser, at det er rigtig vanskeligt at gennemføre strategier i store organisationer. Der bruges betydelige ressourcer på at kommunikere strategierne, men mange medarbejderne tager ikke ejerskab til strategierne og arbejder ikke aktivt for at nå målene. 

Ny dialogteknologi kan lande en strategi
GoDialog-strategi er et digitalt værktøj, der med brug af ny dialogteknologi inddrager medarbejdere og teams i arbejdet med at implementere en organisations strategi og giver ledelsen løbende information om indsatserne og deres virkning. 

GoDialog-strategi understøtter:

 • en dialog mellem leder og medarbejdere om, hvilke indsatser der skal gøres lokalt for at nå strategiens forskellige mål
 • at der indgås aftaler om indsatser, som ledere, medarbejdere og/eller teams skal gøre for at bidrage til, at de forskellige mål kan nås
 • en løbende vurdering af om gennemførte aftaler har haft hhv. meget stor, stor, nogen, lille eller ingen virkning
 • at ledelsen med et strategiregnskab får information om, hvorvidt der er behov for korrigere indsatser og/eller mål.

GoDialog-strategi kan anvendes som et selvstændigt implementeringsværktøj eller integreres med de årlige medarbejderudviklingssamtaler. 

Mål og resultatstyring
GoDialog-strategi gør det muligt at knytte de aftaler, der indgås til hele styringskæden i en organisation, det vil sige både til organisationens overordnede mål og til de enkelte enheders mål.

GoDialog er et godt redskab til private virksomheder, som fastlægger mål for organisationens forskellige enheder og til offentlige institutioner, som anvender resultatkontrakter.

Strategisk MUS
Integreres GoDialog-strategi med MUS, vil dialogen om, hvordan organisationen skal nå sine mål, blive suppleret med et fokus på en personlig dialog om, hvad der har betydning for medarbejderens udvikling, motivation og trivsel. Medarbejderen vil både kunne give idéer og forslag til, hvordan organisationens strategi kan implementeres, og forslag til, hvordan medarbejderen selv kan udvikle sig. 

Værdifuld ledelsesinformation
GoDialog-strategi giver ledelsen viden om, hvor rodfæstet organisationens strategi er i de forskellige enheder, og hvilke aftaler der har haft størst effekt for implementeringen af de forskellige mål. Et strategiregnskab giver således overblik over:

 • det strategiske fokus - andelen af aftaler i  de forskellige enheder, der understøtter et mål
 • den strategiske prioritering - antal aftaler fordelt på mål
 • effekten af gennemførte aftaler knyttet til de enkelte mål

Læs mere om fordelene i vores produktblad for GoDialog-strategi.

 

HR til strategiimplementering

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2018.

 

Oprettelse

Fra 17.000 kr.
 

Licens

229 kr.
pr. bruger om året. *

 


* Der ydes mængderabat ved mange brugere.

 

blå linje.png

Processens faser og indhold

Før GoDialog-strategi sættes i gang, indlæses organisationens enheder, de ansatte, samtaleskemaerne, som skal anvendes til de forskellige faggrupper, samt organisationens overordnede mål og enhedernes mål. Organisationen og de ansatte kan også overføres ved integration. Når alle data er på plads, får lederne en mail med et link til GoDialog og kan starte dialogprocessen.

1. Udarbejdelse af dagsorden

Processen starter med, at lederne får en mail med link til GoDialog, hvor de ser en statusoversigt med alle deres medarbejdere. Lederen klikker herefter på en startknap ud for dem, lederen skal have en strategidialog med og kommenterer og supplerer dagsordenen.

Herefter får medarbejderne en mail med et link til GoDialog. Medarbejderne kommen-terer og supplerer også dagsordenen og stiller derudover forslag til aftaler om indsatser, de selv kan foretage, og som konkret kan bidrage til, at organisationen når sine mål.

Når en medarbejder har givet sit input, får leder og medarbejder automatisk en mail. Den indeholder en dagsorden med begges input til dialogemner og et bilag med medarbejderens forslag til aftaler om indsatser, der kan bidrage til at målene nås.

2. Dialogmøder og aftaler

Leder og medarbejder har en strategidialog baseret på den fælles dagsorden og forslagene til aftaler.

Ved dialogens slutning åbner leder eller medarbejder en PC/tablet/smartphone og redigerer forslagene til aftaler om indsatser, så de afspejler dialogen. For hver aftale angives, hvilket mål aftalen understøtter, en deadline og en ansvarlig for gennem-førelsen af aftalen samt oplysning om hvordan medarbejderen skal formidle resultaterne af den gennemførte indsats med sine kolleger i egen og evt. andre enheder.

  3. Individuel opfølgning

  Når deadline for en aftale nærmer sig, får leder og medarbejder en erindringsmail. Den indeholder et link til en aftaleoversigt, hvor leder og medarbejder kan gøre status, dvs. vurdere, hvilken virkning de gennemførte indsatser har haft samt aflyse aftaler, der alligevel ikke skal gennemføres. Aftaleoversigten kan også bruges til at holde statusmøder, hvor der kan oprettes aftaler om nye indsatser.

  4. Strategisk opfølgning

  Ledelsen har under hele forløbet adgang til et strategiregnskab, der:

  - sammenligner, hvilke dialogemner der har været prioriteret i de forskellige enheder

  - sammenligner, hvordan de forskellige enheder prioriterer de fælles mål og den enkelte enheds mål

  - viser virkningen af gennemførte indsatser i forhold til de forskellige mål

  - viser indholdet i de indsatser, der har haft hhv. meget stor, stor, nogen, lille eller ingen virkning

  - viser om, og hvordan medarbejderne har delt resultaterne af gennemførte indsatser med kolleger.

  Strategiregnskabet kan anvendes til at vurdere indsatsen i de forskellige enheder, få viden om hvad der virker og til at vurdere behovet for at korrigere mål og/eller indsatser.

  Viden til inspiration

  I kølvandet på den økonomiske krise har Dansk Industri, Produktivitetskommissionen, OAOFTFAkademikerneDanske Regioner, KL og regeringen stillet skarpt på, hvordan private virksomheder og offentlige institutioner kan øge produktiviteten. 

  Produktivitet i offentlige institutioner
  I Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor fremgår blandt andet, at det er muligt at øge produktiviteten ved:

  • at bygge bro mellem overordnede mål og operationelle drift- og udviklingsaktiviteter…
  • at medarbejdernes viden, faglige ekspertise og personlige kompetencer inddrages i organisationens effektiviserings- og innovationsarbejde…
  • at opkvalificering af de offentligt ansatte fortsætter, men i højere grad målrettes og anvendes strategisk på den enkelte arbejdsplads...

  Processen i GoDialog er udviklet til at understøtte Produktivitetskommissionens anbefalinger.

  Modernisering og fornyelse
  Regeringen har aftalt syv principper for modernisering og fornyelse af den offentlige sektor med OAOFTFAkademikerneDanske Regioner og KL. Læs  beskrivelse af de 7 principper og læs hvordan principperne kan understøtte videreudviklingen af den offentlige sektor i rapporten Fælles Velfærd (april 2015).

  Læring, vi har taget til os, da vi udviklede GoDialog-strategi
  Udviklingen af GoDialog-strategi tager direkte afsæt i Produktivitetskommisisonens anbefalinger om at bygge bro mellem overordnede mål og daglig drift, om at inddrage medarbejdernes viden og kompetencer og om i højere grad at målrette medarbejdernes udvikling til organisationens strategi. GoDialog-strategi understøtter samtidig fem af de syv principper for modernisering og fornyelse af den offentlige sektor nemlig: 

  1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater
  2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 
  3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 
  4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 
  5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker
    

  Gå på opdagelse i de andre GoDialog løsninger