GoDialog Flex

Vi har udviklet et situationsbestemt dialogkoncept, hvor ledere og medarbejdere kan skifte mellem forskellige former for dialog afhængig af medarbejderens situation og organisationens udfordringer. Vi kalder det GoDialog Flex.

Fordele

 • Gør det muligt at veksle mellem MUS, LUS, 1:1 dialoger og seniorsamtaler samt tilkøbe moduler, der understøtter PULS, TUS, onboarding-samtaler, 3 måneders samtaler, lønsamtaler, sygefraværssamtaler og andre personalesamtaler.

 • Holder styr på MUS og LUS, fordi lederen bliver mindet om, at det er tid til at indkalde til MUS eller LUS.

 • Sikrer professionelle MUS-samtaler med samtaleemner, der kommer hele vejen rundt om medarbejderens opgaver, udvikling, trivsel og samarbejde med sine kolleger og lederen.

 • Understøtter LUS-samtaler med en dialog om de udfordringer, som den strategiske ledelse, den faglige ledelse og personaleledelse giver.

 • Gør MUS- og LUS samtaleskemaerne personlige, fokuserede og meningsfulde, fordi begge deltagere i dialogen kan vælge og kommentere samtaleemner og tilføje deres “egne” emner.

 • Gør det muligt at koble den enkelte leders og medarbejders kompetenceudvikling med de udfordringer, som den enkelte møder i sit arbejde, fordi der både kan indgås aftaler om ledernes og medarbejderens personlige mål, opgaver og udvikling.

 • Understøtter strategiimplementering, hvor den enkelte medarbejder og leder reflekterer over, hvordan medarbejderen kan bidrage til at virksomheden når sine mål ved at koble de aftaler, der indgås, til virksomhedens mål.

 • De løbende 1:1 dialoger og den automatiske opfølgning på aftaler øger medarbejdernes motivation og fastholdelse samt udviklingen af en attraktiv arbejdsplads.

 • Understøtter videndeling, fordi der ved indgåelse af aftaler tages stilling til, hvordan den viden medarbejdere og ledere får, skal deles med kolleger og/eller samarbejdsparter.

 • Sikrer, at effekten af gennemførte aftaler vurderes. Det giver værdifuld viden om, hvad der giver værdi for organisationen og den enkelte samt hvad der ikke giver værdi.

 • Giver medarbejderne og lederne en udviklingsplan, der består af udviklingsaftaler, et referat af samtalen og et bilag med et udviklings-CV, der indeholder en oversigt over alle tidligere gennemførte aftaler.

 • Strategisk opfølgning med et HR-regnskab, der dokumenterer, hvad der kommer ud af de forskellige dialoger.

 • Analyseværktøj, der gør det muligt at sammenligne de forskellige enheders og faggruppers prioritering af samtaleemner, aftaletyper, måde at dele viden på og aftaleeffekt.

 • Et HR-modul, hvor det er muligt at redigere organisationens enheder og faggrupper, samtaleemner, alle de fagudtryk, der anvendes, tekster i e-mails, deadlines for rykning for MUS og aftaler mm.

 • Reduktion af den tid, der bruges på MUS- og LUS-processerne med tilhørende besparelser.

Anvendelse

MUS, LUS, PULS og TUS
GoDialog Flex faciliterer forberedelsen, dialogen og den individuelle og den strategiske opfølgning i forbindelse med MUS, LUS, PULS (Performance-, Udviklings- og Lønsamtale) og TUS (teamudviklingsdialoger).

Onboarding, 3 måneders samtaler, lønsamtaler, svære samtaler …
GoDialog Flex kan endvidere understøtte onboarding, 3 måneders samtaler, lønsamtaler, svære samtaler, seniorsamtaler, fratrædelsessamtaler og andre personalesamtaler. Leder og medarbejder kan forud for en samtale markere og kommentere de samtaleemner, som HR har oprettet for hver type samtale. Dermed sikres både, at dialogerne behandler de emner, som fx er obligatoriske for en 3 måneders samtale og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders forhold.

1:1 dialoger
Alle typer samtaler kan følges op med 1:1 dialoger, som kan gennemføres efter behov eller fx som kvartalssamtaler.  Ved 1:1 dialoger kan både leder og medarbejder oprette aftaler, ændre indholdet i gamle aftaler, hvis det er relevant og skrive noter om det, der har været drøftet i dialogen. 

Suppleringsmoduler

 • Et strategimodul kan sikre, at alle ledere og medarbejdere reflekterer over, hvordan den enkelte medarbejder kan bidrage til, at organisationen når sine mål. Modulet har ledelsesinformation, der fokuser på,  hvordan implementeringen af organisationens strategi skrider frem.  

 • Et kompetencemodul gør det muligt at kortlægge medarbejderens kompetencer, roller og opgaver.

 • Et dokumentmodul gør det muligt at inddatere, redigere og holde styr på medarbejdernes stillingsbeskrivelser, persondataerklæringer, habilitetserklæringer, IT-sikkerhedscertificeringer mm.

Pris

Ekskl. moms pr. 1. januar 2019

Oprettelse med fx 50 medarbejdere
Omfatter opsætningsmøde og undervisning af HR
55.000 kr.

Licens
240 kr./bruger/år
Se, hvilken mængderabat du kan få.

Blå.png

Viden til inspiration

Produktivitetskommisisonens anbefalinger har været en stor inspiration for os i udviklingen af GoDialog. Det gælder især anbefalingerne om:

 • at bygge bro mellem overordnede mål og daglig drift

 • at inddrage medarbejdernes viden og kompetencer

 • i højere grad at målrette medarbejdernes udvikling til organisationens strategi.

GoDialog Flex understøtter samtidig fem af de syv principper for modernisering og fornyelse af den offentlige sektor nemlig: 

 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater (strategimodulet)

 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen

 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar

 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation

 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker.

Gå på opdagelse i vores andre GoDialog løsninger