GoDialog-samskabelse

Mange offentlige organisationer inddrager borgere og samarbejdsparter i samskabelsesprocesser til sammen med ledere og medarbejdere at udvikle nye velfærdsløsninger. Også boligselskaber, fagforeninger og andre medlemsorganistaioner inddrager deres brugere og medlemmer til at løse forskellige typer af opgaver. Der er et behov for at understøtte processerne digitalt med et intuitivt værktøj, som kan anvendes af borgere, som ”kun” har erfaringer med sociale medier.

Derfor har vi udviklet GoDialog-samskabelse til offentlige organisationer og andre, der har brug for et værktøj til at understøtte dialogbaserede processer til at skabe nye løsninger og løse opgaver sammen med borgere med vidt forskellige IT-forudsætninger. 

Faseopdelt samskabelsesproces
GoDialog er designet, så samskabelsesprocessen kan opdeles i flere faser, hvor både tovholder og deltagerkreds kan ændres fra fase til fase. Alle deltagere vil dog kunne følge alle "mellemregninger" i processen.

Fælles dialogdagsordener og materialebank
GoDialog-samskabelse kan inddrage deltagerne i et samskabelsesprojekt fra dag ét ved at give alle adgang til at kommentere og supplere den dagsorden, som tovholderen opretter til det første møde/den første workshop/det første laboratorium. Inddragelsen sker i dagsordensmodulet, som anvendes gennem hele projektperioden. Alle har mulighed for at "bladre" tilbage i dagsordenerne og se de kommentarer, tilføjelser og det materiale, deltagerne har bidraget med.

Fokus på idéudvikling og løsning af opgaver
Alle deltagere kan løbende komme med ideer til aktiviteter, der skal indgå i projektet. Ideer og forslag til løsning af opgaver behandles på dialogmøder, hvor der tages stilling til, om og hvordan, der skal arbejdes videre. De ideer og opgaveforslag, der skal arbejdes videre med, bliver transformeret til én eller flere aftaler med deadlines og en ansvarlig, så det bliver muligt at styre processen.

Engagement og formidling
Det er vores erfaring, at det er helt afgørende for deltagernes engagement  i samskabelsesprocesser:

 • at hele processen er gennemsigtig, så alle kan se alles input til de enkelte faser
 • at  effekten af alle de aftaler, der måtte blive indgået om gennemførelse af opgaver, bliver vurderet af deltagerne.

Derfor har GoDialog-samskabelse en løbende rapportering, der kan gives offentlig adgang til, hvor man kan se:

 • materiale, kommentarer og input til alle møder og workshops
 • indhold og status for alle de aftaler, der er indgået om løsning af forskellige opgaver 
 • deltagernes vurdering af om de opgaver, der er løst, er løst tilfredsstillende, eller om der er behov for at arbejde videre. 
Strategisk ledelse gennem samskabelse

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2018.

 

Oprettelse

Fra 20.000 kr.
 

Licens

115 kr.
pr. bruger om året. *


* Der ydes mængderabat ved mange brugere.

 

Processens faser og indhold

Ved igangsættelse af et samskabelsesprojekt, oprettes projektet med en procesejer. Procesejeren opretter en  tovholder. Deltagere, hvad enten det er borgere, frivillige, repræsentanter for interesseorganisationer, specialister,  leverandører og/eller ansatte i de involverede offentlige institutioner, oprettes af tovholderen. Tovholderen kan også oprette en referent.

 
GoDialog-samskabelse.png
 

1. Tovholder opretter udkast til dagorden

Den ansatte, der er tovholder, opretter et udkast til dagsorden for et dialogmøde/en workshop/et udviklingslaboratorium og klikker på START.

2. Deltagere giver input til udkastet

Borgere og andre, der skal deltage i aktiviteten, får en mail med et link til GoDialog, hvor de:

 • læser det udsendte udkast til dagsorden med vedhæftet materiale
 • tilføjer evt. forslag til nye dagsordenspunkter, og/eller relevant materiale 
 • afslutter med at klikke GEM.

3. Dagsorden fremsendes

Tovholderen gennemgår deltagernes input, udarbejder en dagsorden og klikker GEM.

Deltagerne får en mail med et link til GoDialog, hvor de kan se og kommentere den endelige dagsordenen.

Når fristen for at give kommentarer er nået, får deltagerne en ny mail med et link til GoDialog, hvor de kan se dagsordenen med alle de kommentarer, der måtte være givet.

4. Møde/workshop/laboratorium

Tovholderen og deltagerne mødes med udgangspunkt i den fælles dagsorden, det fælles mødemateriale og status på evt. tidligere indgåede aftaler.

Ved mødets/workshoppens/udviklings-laboratoriets afslutning laver koordinatoren en mundtlig opsummering, som evt. kan optages på video.

 

5. Udarbejdelse af referat

Tovholderen eller en valgt referent uploader videoen med den mundtlige opsummering eller udarbejder et udkast til et skriftligt referat.

Udarbejdes der et udkast til referat, får deltagerne et link til GoDialog, hvor de kan kommentere udkastet. 

Ved udløbet af fristen for at kommentere udkastet udarbejder referenten det endelige referat, som deltagerne får et link til.

6. Aftaler om opgaver og idéudvikling
Tovholder og alle deltagere kan hen gennem hele forløbet oprette og gøre status for aftaler om de opgaver,  der skal gennemføres og de ideer, der skal udvikles. 

7. Materialebank

Alle deltagere kan løbende logge ind på GoDialog og se:

- en aktivitetsoversigt med kommende og gennemførte møder/workshops/ udviklingslaboratorier/visionsdialoger.

- en oversigt med gennemførte, aflyste og ikke afsluttede aftaler om opgaver og idéudvikling.

Aktivitetsoversigten indeholder information om deltagere i hver aktivitet og alt materiale med kommentarer.

Aftaleoversigten indeholder information om aftalernes indhold, hvilke deltagere der er involveret, hvem der er tovholder samt aftalernes deadline.  For de aftaler, der er gennenmført, vises deltagernes vurdering af om opgaven/udviklingen af en idé er løst tilfredsstillende.

 

Viden og inspiration

Samskabelse er en forholdsvis ny dagsorden i offentlige institutioner. Der er ikke ret meget viden om, hvad der virker. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har igangsat et projekt kaldet "Hvad er kommunernes erfaringer med samskabelse?". Projektets formål er at skabe et overblik over forskellige kommunale erfaringer med samskabelse og identificere, hvilke metoder og tilgange der kan give borgerne forskellige former for værdi. Vi følger arbejdet på sidelinjen og vil henvise til de resultater, der kommer.

GoDialog-samskabelse er udviklet til at understøtte de seks principper, som Frivillighedsrådet har udarbejdet for samskabelse, og følger de anbefalinger, som Rådet for Offentlig Privat Samarbejde har givet i rapporten "Sådan lykkes offentlige og private med samarbejde om nyskabende løsninger"

Frivilligrådets 6 principper for samskabelse

 1. Samskabelse er nyskabende og har som mål at skabe ny velfærd i en lokal kontekst.
 2. Samskabelse skaber nye kvaliteter gennem kombinationer af forskellige ressourcer og kompetencer.
 3. Samskabelse er en dialogbaseret proces, hvor man sammen definerer for eksempel et problem og en handling.
 4. Samskabelse udbreder initiativret og deltagelsesret.
 5. Samskabelse rummer bevidsthed om gensidig afhængighed.
 6. Samskabelse forudsætter åbenhed og risikovillighed.

En uddybende beskrivelse af de 6 principper kan ses på Frivillighedsrådets hjemmeside.

 

Gå på opdagelse i de andre GoDialog-løsninger