GoDialog-samskabelse

Mange offentlige organisationer inddrager borgere og samarbejdsparter i samskabelsesprocesser til sammen med ledere og medarbejdere at udvikle nye velfærdsløsninger. Også boligselskaber, fagforeninger og andre medlemsorganistaioner inddrager deres brugere og medlemmer til at løse forskellige typer af opgaver. Der er et behov for at understøtte processerne digitalt med et intuitivt værktøj, som kan anvendes af borgere, som ”kun” har erfaringer med sociale medier.

Derfor har vi udviklet GoDialog-samskabelse til offentlige organisationer og andre, der har brug for et værktøj til at understøtte dialogbaserede processer til at skabe nye løsninger og løse opgaver sammen med borgere med vidt forskellige IT-forudsætninger. 

Faseopdelt samskabelsesproces
GoDialog er designet, så samskabelsesprocessen kan opdeles i flere faser, hvor både tovholder og deltagerkreds kan ændres fra fase til fase. Alle deltagere vil dog kunne følge alle "mellemregninger" i processen.

Fælles dialogdagsordener og materialebank
GoDialog-samskabelse kan inddrage deltagerne i et samskabelsesprojekt fra dag ét ved at give alle adgang til at kommentere og supplere den dagsorden, som tovholderen opretter til det første møde/den første workshop/det første laboratorium. Inddragelsen sker i dagsordensmodulet, som anvendes gennem hele projektperioden. Alle har mulighed for at "bladre" tilbage i dagsordenerne og se de kommentarer, tilføjelser og det materiale, deltagerne har bidraget med.

Fokus på idéudvikling og løsning af opgaver
Alle deltagere kan løbende gennem projektet komme med ideer til aktiviteter, der skal indgå i projektet. Ideer og forslag til løsning af opgaver behandles på dialogmøder, hvor der tages stilling til, om og hvordan, der skal arbejdes videre. De ideer og opgaveforslag, der skal arbejdes videre med, bliver transformeret til én eller flere aftaler med deadlines og en ansvarlig, så det bliver muligt at styre processen.

Engagement og formidling
Det er vores erfaring, at det er helt afgørende for deltagernes engagement  i samskabelsesprocesser, at der bliver givet tilbagemeldinger på alle de aftaler, der måtte blive indgået i de forskellige faser. Derfor har GoDialog-samskabelse en løbende rapportering, der kan gives offentlig adgang til, hvor man kan se:

 • hvilke aftaler der er indgået, hvem der skal bidrage til at føre den enkelte aftale ud i livet, og hvem der er tovholder på aftalen.
 • i hvilken udstrækning aftalerne gennemføres eller opgives.
 • deltagernes vurdering af gennemførte aftalers værdi for den løsning, som det er målet at skabe.
Strategisk ledelse gennem samskabelse

PRIS

Priser er angivet ex. moms pr. 1. januar 2017.

 

Oprettelse

Fra 20.000 kr.
 

Licens

115 kr.
pr. bruger om året. *


* Der ydes mængderabat ved mange brugere.

 

Processens faser og indhold

Før der igangsættes et samskabelsesprojekt, oprettes projektet og en procesejer. Procesejeren opretter første fase og den person, der skal være koordinator her. Deltagere, hvad enten det er borgere, frivillige, repræsentanter for interesseorganisationer, specialister,  leverandører og/eller ansatte i de involverede offentlige institutioner, oprettes af koordinatoren.

Skærmbillede 2016-01-17 kl. 00.25.50.png

1. Koordinator opretter dagorden

Den ansatte, der er koordinator, opretter efter aftale med projektejeren en dagsorden for et dialogmøde/ en workshop/ et udviklingslaboratorium og klikker på START.

2. Deltagere giver input til dagsorden

Borgere og andre, der skal deltage i den første aktivitet:

 • gennemgår den udsendte dagsorden
 • markerer de dagsordenspunkter, som de synes, at det er særlig vigtigt at få behandlet og tilføjer eventuelle kommentarer,  relevant materiale og/eller nye dagsordenspunkter
 • afslutter med at klikke SEND.

3. Dagsorden fremsendes

Koordinatoren og de øvrige deltagere får en mail med en dagsorden, der indeholder alles input til dagsorden samt et bilag med en status på de aftaler, der måtte være indgået på tidligere møder/workshops/laboratorier.

Deltagerne printer dagsordenen og tager den med til mødet.

4. Møde/workshop/udviklingslab

Koordinatoren og deltagerne mødes med udgangspunkt i den fælles dagsorden, det fælles mødemateriale og status på evt. tidligere indgåede aftaler.

Ved mødets/ workshoppens/ udviklingslaboratoriets afslutning laver koordinatoren en mundtlig opsummering, som evt. kan optages på video.

 

Herefter logger koordinatoren ind på GoDialog-samskabelse, hvor han/hun:

A. opretter aftaler for de aktiviteter,  der skal gennemføres samt angiver deadline, deltagere og tovholder
B. opdaterer status for tidligere aftaler
C. skriver referat, noter eller oploader video
D. klikker GODKEND.

5. Aftaler og dagsordensbank

Herefter kan alle deltagere logge ind på GoDialog-samskabelse og se:

- en aftaleoversigt med de nye aftaler, med deadline, ansvarlig samt med status på tidligere indgåede aftaler

- den opdaterede dagsordensbank med kommentarer, mødemateriale og referat, noter og/eller video fra de afholdte aktiviteter.

- en implementeringsoversigt, der viser vurderingerne af gennemførte aftalers værdi i et værdiregnskab.

6. Opfølgning på aftaler

Når en deadline nærmer sig, får aftalens tovholder via et link en opfordring til at logge ind og angive, om aftalen er gennemført, er opgivet eller skal have en ny deadline, som i givet fald noteres.

Projektets deltagere kan løbende følge med i, hvordan implementeringen skrider frem.

Der kan gives offentlig adgang til aftaleoversigten, på-vej-statistikken og implementeringsstatistikken.

 

Viden og inspiration

Samskabelse er en forholdsvis ny dagsorden i offentlige institutioner. Der er ikke ret meget viden om, hvad der virker. Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har igangsat et projekt kaldet - Hvad er kommunernes erfaringer med samskabelse? Projektets formål er at skabe et overblik over forskellige kommunale erfaringer med samskabelse og identificere, hvilke metoder og tilgange der kan give borgerne forskellig former for værdi. Vi følger arbejdet på sidelinjen og vil henvise til de resultater, der kommer.

GoDialog-samskabelse vil blive videreudviklet i lyset af de resultater, VIVE måtte nå frem til.

Det nuværende GoDialog-samskabelse er udviklet til at understøtte de seks principper, som Frivillighedsrådet har udarbejdet for samskabelse, og følger de anbefalinger, som Rådet for Offentlig Privat Samarbejde har givet i rapporten "Sådan lykkes offentlige og private med samarbejde om nyskabende løsninger"

Frivilligrådets 6 principper for samskabelse

 1. Samskabelse er nyskabende og har som mål at skabe ny velfærd i en lokal kontekst.
 2. Samskabelse skaber nye kvaliteter gennem kombinationer af forskellige ressourcer og kompetencer.
 3. Samskabelse er en dialogbaseret proces, hvor man sammen definerer for eksempel et problem og en handling.
 4. Samskabelse udbreder initiativret og deltagelsesret.
 5. Samskabelse rummer bevidsthed om gensidig afhængighed.
 6. Samskabelse forudsætter åbenhed og risikovillighed.

En uddybende beskrivelse af de 6 principper kan ses på Frivillighedsrådets hjemmeside.

 

Gå på opdagelse i de andre GoDialog-løsninger