FUS til frivillige - en miniundersøgelse

I forbindelse med Competencehouses arbejde med at udvikle et dialogværktøj der kan understøtte de frivillige arbejde, har vi gennemført seks fokusgruppeinterviews og 23 almindelige interviews med frivillige om deres ønsker til foreningers og offentlige institutioners HR-strategi for frivillighedsområdet. Interviewene, som er gennemført i perioden august 2012 til marts 2014, omfatter 66 frivillige fra idrætsforeninger, bistandsorganisationer, patientforeninger, selvejende institutioner, plejehjem, teatre og museer.

FUS.png


De interviewede er blevet spurgt om deres behov for at få dokumenteret deres frivillige arbejde, deres syn på frivilliges kompetencer samt deres ønsker om at få indflydelse på egen opgaveportefølje, på arbejdstilrettelæggelsen og på foreningernes/institutionernes mål og strategi. Endelig er de frivillige blevet spurgt, om deres syn på den tilbagemelding de får på deres indsats.

Miniundersøgelsen viste, at der er på flere punkter er forskelle på unge frivillige og på seniorfrivilliges ønsker og vurderinger. Ser man på de to grupper, viste interviewene:

  1. At hovedparten af frivillige under 30 ønsker at få en dokumentation for deres frivillige arbejde, de kan vedlægge deres CV. Seniorerne havde ingen interesse i en sådan dokumentation.
  2. At hovedparten af de frivillige der har forladt arbejdsmarkedet har et ønske om, at deres livserfaring og kompetencer bliver sat i spil. De unge frivillige lagde i stedet vægt på at få deres kompetencer udviklet, dels gennem det frivillige arbejde, dels gennem kurser og sidemandsoplæring.
  3. At cirka halvdelen af begge grupper ønsker at få indflydelse på arbejdstilrettelæggelsen og seniorerne tillige på deres opgaveportefølje. 
  4. At kun en mindre del af de frivillige ønsker at få indflydelse på foreningens/institutionens mål og strategi. En typisk kommentar var "Vi har valgt at blive frivillige her, fordi vi er enige i målene, dem har vi ikke behov for at sætte spørgsmålstegn ved".
  5. At hovedparten af de frivillige, uanset alder, ønsker at få personlig feedback på deres frivillige arbejde og i den forbindelse mulighed for at komme med forslag til, "hvordan tingene kan gøres bedre".
  6. At halvdelen af seniorerne efterlyser en tilbagevendende tilfredshedsundersøgelse.
  7. At to tredjedele af de unge frivillige finder det vigtigt, at der foretages en samlet vurdering af effekten af de frivilliges arbejde.

Vi har også interviewet et mindre antal ledere af foreninger og offentlige institutioner, som bruger frivillige. De interviewede ledere lægger vægt på:

  • At få overblik over de opgaver de frivillige varetager.
  • At få viden om de ønsker "deres" frivillige måtte have til opgaver, de gerne vil løse. 
  • At få løbende information om de frivilliges tilfredshed.

Med udgangspunkt i miniundersøgelsen har vi udviklet et dialogværktøj GoDialog-frivillig, som er baseret på, at frivillighedssamtaler tilgodeser de fleste af ønskerne.