GoDialog Strategi

GoDialog Strategi understøtter lederes og medarbejderes forberedelse til MUS, deres dialog og den efterfølgende individuelle og strategiske opfølgning.

Fordele

 • Holder styr på MUS, fordi lederen bliver mindet om, at det er tid til at indkalde til MUS.

 • Sikrer en professionel MUS-samtale med samtaleemner, der kommer hele vejen rundt om medarbejdernes opgaver, udvikling, trivsel og samarbejde med sine kolleger og lederen.

 • Gør samtaleskemaerne personlige, fokuserede og meningsfulde, fordi lederen og den enkelte medarbejder kan vælge og kommentere samtaleemner og tilføje deres “egne” emner.

 • Gør det muligt at koble den enkelte medarbejders udvikling sammen med de udfordringer medarbejderen møder i sit arbejde, fordi der både kan indgås aftaler om medarbejderens personlige mål, opgaver og udvikling.

 • Understøtter strategiimplementering, hvor den enkelte medarbejder og leder reflekterer over, hvordan medarbejderen kan bidrage til at virksomheden når sine mål ved at koble de aftaler, der indgås, til virksomhedens mål.

 • Giver medarbejderne en udviklingsplan, der består af udviklingsaftaler, et referat af samtalen og et bilag med et udviklings-CV, der indeholder en oversigt over alle tidligere gennemførte aftaler.

 • Følger automatisk op på medarbejdernes aftaler og udviklingsplaner. Det giver høj medarbejdertilfredshed.

 • Strategisk opfølgning med et HR-regnskab og ledelsesinfo, der dokumenterer, hvad der kommer ud af MUS og sammenligner, hvordan virksomhedens mål prioriteres i de forskellige enheder.

 • Et HR-modul, hvor det er muligt at redigere organisationens enheder og faggrupper, samtaleemner, alle de fagudtryk der anvendes, tekster i e-mails, deadlines for rykning for MUS og aftaler mm.

 • Reduktion af den tid, der bruges på MUS-processen med tilhørende besparelser.

Anvendelse

Forberedelse til MUS
Leder og medarbejder får et link til GoDialog og de samtaleemner, som HR har oprettet. De markerer og kommenterer hver især de samtaleemner, de finder særlig vigtige. 

Samtale og udviklingsplan
Leder og medarbejder har en dialog, hvor der sættes god tid af til de prioriterede og kommenterede emner. Ved slutningen af eller efter samtalen udarbejder leder eller medarbejder en udviklingsplan med udviklingsaftaler og evt. et kort referat.

Individuel opfølgning
I løbet af året får leder og medarbejder en mail, når deadline for en aftale nærmer sig og en rykkermail, når deadline er passeret. Når en aftale er gennemført, vurderes effekten.

Strategisk opfølgning
Til brug for den strategiske opfølgning har GoDialog Strategi:

 • en samtalestatistik, der viser, hvilke samtaleemner der har været prioriteret i samtalerne

 • et MUS-regnskab der viser, hvornår der sidst har været afholdt MUS, hvordan indgåede aftaler fordeler sig på årets måneder og hvor mange aftaler, der har en overskreden deadline

 • et HR-regnskab der viser, hvilken effekt aftaler, der vedrører medarbejdernes udvikling, opgaver og personlige mål, har haft samt sammenligner de forskellige enheders prioritering af virksomhedens mål.

Procesopfølgning
Det er let for HR at følge op på MUS-processen. Diagrammer og oversigter viser:

 • hvornår medarbejderne i de forskellige enheder sidst har gennemført MUS 

 • om der er medarbejdere, der har forældede udviklingsplaner eller slet ikke har fået en udviklingsplan

 • hvor mange aftaler der har overskredne deadlines i de forskellige enheder. 

Hvorfor holde MUS?
En undersøgelse af 5.000 ledere og medarbejdere viser, at det giver jobtilfredshed "hvis MUS-samtalen udmønter sig i en konkret udviklingsplan, som leder og medarbejdere løbende bruger som afsæt for medarbejderens faglige og personlige udvikling."

PRIS

Ekskl. moms pr. 1. januar 2019

Oprettelse med fx 50 medarbejdere
Omfatter opsætningsmøde og undervisning af HR
25.000 kr.

Licens
220 kr./bruger/år
Se, hvilken mængderabat du kan få.

ny blå.png

Viden til inspiration

Den offentlige sektor har længe gennemført systematiske medarbejderudviklingssamtaler (MUS) og har gjort en stor indsats for at indsamle og formidle gode erfaringer med MUS, herunder forbindelsen til strategisk kompetenceudvikling og performance. Udviklingen af GoDialog Strategi er bl.a. baseret på den viden, der stilles til rådighed af:

Ved udviklingen af GoDialog Strategi har vi fokuseret på Kompetencesekretariatets råd om, hvordan man får en god MUS, specielt:

 • at både leder og medarbejder er godt forberedte til samtalen

 • at lederen og medarbejderen har afstemt, hvilke temaer i samtalen som er vigtigst for dem

 • at medarbejderne får klare tilbagemeldinger på deres arbejde og udviklingsområder

 • at medarbejderne oplever, at der er tale om en dialog

 • at der aftales konkrete aktiviteter, som skal medvirke til, at medarbejderen når sine udviklingsmål

 • at der sker er en systematisk, tværgående opsamling af de generelle tendenser og behov, som de enkelte ledere har hørt under deres MUS-runder.

Læs rapporten Kvalitet i MUS.

Gå på opdagelse i vores andre GoDialog løsninger.