Konference om nye velfærdsscenarier - forskning og praksis i dialog

 
 

Samskabelse, samproduktion og partnerskaber - nye muligheder for inklusion og deltagelse?

Fra programmet:

Vi ser i disse år et opbrud i den klassiske arbejdsdeling mellem den private, offentlige og civile sektor med nye initiativer og aktiviteter, som på nye måder omformer og overskrider disse organiseringsformer og traditioner. I mange forskellige sammenhænge tales om nødvendigheden af at udvikle nye samarbejder mellem borgere og de professionelle. Om at skabe mere sammen frem for at levere færdige ydelser, og om at danne partnerskaber, samskabelse og samproduktion, hvor borgere og professionelle arbejder sammen i nye konstellationer og på nye måder. I disse nye samarbejder sættes borgeren langt mere i centrum og de professionelle orienterer sig efter, hvad borgerne har behov for og skaber nye platforme, hvor borgere og professionelle arbejder mere ligeværdigt sammen, om at skabe, udvikle og evaluere ydelser og fælles initiativer. Samtidig inddrages civilsamfundet hvor de almene fællesskaber også indtænkes. Her retter samskabelsen sig ikke nødvendigvis mod sociale velfærdsydelser, men skaber mulighed for en blivende adgang til mangfoldige fællesskaber, hvor mange er med, og hvor den klassiske forståelse af, hvem der er givere og modtagere bliver udfordret.

På denne konference sætter Socialstyrelsen, KORA, Center for Socialt Entreprenørskab, Roskilde Universitet og Broen til bedre Sundhed i et fælles samarbejde fokus på dette nye landskab. På konferencen præsenteres en palet af nye initiativer og indsatser, som alle forsøges omtænkt og nytænkt gennem partnerskaber, samskabelse og samproduktion. Vi sætter spot på udfordringer, barrierer, resultater og erfaringer som bringes frem i form af foredrag, cases og scenarier – i en søgning ikke efter færdige metoder og formater men efter problemer og udfordringer i de eksisterende praksisser og forsøg.

Vi iscenesætter en række mødearenaer mellem forskning og praksis, hvor vi vil invitere til kritisk og konstruktiv dialog og udforskning mellem forskere og praktikere. Vi eftersøger dilemmaer, sammenstød, spirende resultater og nye metoder og skaber rammen for at mange aktører kan få lejlighed til at fremlægge og udfordre deres tentative arbejde. Vi skaber sammen!

Konferencen giver indspil til en belysning af en lang række spørgsmål og udfordringer som disse nye samarbejdsformer kan rumme:

  • Hvordan tager man konkret hul på at tænke ud over egen ramme og få øje på de andre relevante aktører, som det kunne være oplagte at samarbejde med?
  • Hvordan samarbejder man konkret med aktører, som ofte har et andet afsæt og en anden agenda end en selv – og hvad er på spil i dette samarbejde?
  • Hvilke forskellige typer af partnere indgår fx i samskabelse og hvad betyder det for hvilket samarbejde der er muligt
  • Hvad skaber samskabelsesprocesser – ud over de resultater som er målet for samskabelsesprocessen?
  • Hvordan skaber man forbindelse til de ikke-organiserede kræfter i civilsamfundet, og indgår samarbejde med dem (uden at sluge dem)
  • Hvad er relationen mellem ønsket om at arbejde med evidensbaserede metoder og ønsket om partnerskabelse og samskabelse – hvilke udfordringer skaber det, og kan det mødes (og under hvilke omstændigheder)

Mandag den 25. januar 2016, kl. 9:30-16:00

Tilmelding kan ske på RUCs hjmmeside.

Konferencearrangører

Linda Lundgaard Andersen, RUC Helle Hygum Espersen, KORA Agnete Neidel, Socialstyrelsen

Læs også hvordan GoDialog kan anvendes til at understøtte samskabelsesprocesser.